Nabi Idris Tidak Pernah Masuk Neraka

Woman Praying by Mausoleum of Mohammed V

Kisah Nabi Idris

Nabi Idris a.s. (Arab: إدريس ) adalah salah seorang rasul yang merupakan putra Adam yang pertama kali diberikan kenabian setelah Adam dan Shiyth a.s. (Set menurut Yahudi dan Nasrani). Dalam Alkitab, Idris dikenal dengan nama Henokh.

Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihla’iel bin Qinan bin Anusy bin Shiyth bin Adam a.s. yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Shiyth. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1.000 tahun setelah Nabi Adam wafat.

Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan.

Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pendoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat.

Menurut buku berjudul The Prophet of God Enoch: Nabiyullah Idris, Idris adalah sebutan atau nama Arab bagi Enoch, nenek moyang Nabi Nuh. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah sehingga Dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun

1. Nabi Idris Kedatangan Tamu

Nama Nabi Idris as. yang sebenarnya adalah ‘Akhnukh’. Beliau dinamakan Idris, kerana beliau banyak membaca, mempelajari (tadarrus) kitab Allah SWT.

Setiap hari Nabi Idris menjahit qamis (baju kemeja). Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkannya kepada orang yang memesannya tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan. Sehingga Malaikat Maut sangat rindu berjumpa dengan beliau.

Kemudian Malaikat Maut bermohon kepada Allah SWT, agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris as. Setelah memberi salam, Malaikat pun duduk.

Nabi Idris as. mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari Syurga membawa makanan Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut.

Kemudian baginda beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam Malaikat Maut datang menemuinya, sambil membawa makanan dari Syurga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai malaikat, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama.” Tetapi Malaikat itu menolaknya.

Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan Malaikat Maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap Malaikat itu.

Kemudian beliau berkata: “Wahai Malaikat, maukah engkau berjalan-jalan bersama aku untuk melihat keindahan alam sekitar? Malaikat Maut menjawab: Baiklah Wahai Nabi Allah Idris.”

Maka berjalanlah keduanya melihat alam semesta dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka Malaikat Maut berkata kepada Nabi Idris as.: “Wahai Idris, izinkan lah aku untuk mengambil ini untuk aku makan? Nabi Idris pun menjawab: Subhanallah, mengapa malam tadi engkau tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang engkau mau memakan yang haram?”

2. Malaekat Izrail mencabut nyawa Nabi Idris atas permintaannya.

Kemudian Malaikat Maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berjalan-jalan selama empat hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak-tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu.

Kemudian beliau bertanya: “Wahai kawan, bolehkah aku tahu, siapakah engkau yang sebenarnya? Malaikat itu menjawab, “Aku adalah Malaikat Maut.”

“Engkaukah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?”

Malaikat menjawab, “Benar ya Idris.”

Selama engkau bersama aku selama empat hari, adakah engkau juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?”

“Wahai Idris, selama empat hari ini banyak sekali nyawa yang telah aku cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan.”

“Wahai Malaikat, apakah tujuanmu datang, apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?”

Malaikat menjawab,“Aku datang untuk menziarahimu dan Allah SWT telah mengizinkan niatku itu.”

“Wahai Malaikat Maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu agar kau mencabut nyawaku, kemudian engkau mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan aku kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu.”

Malaikat Maut pun menjawab: “Sesungguhnya aku tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah.”

Lalu Allah SWT mewahyukan kepada Malaikat Maut, agar ia mencabut nyawa Idris as. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu.

Di waktu Malaikat Maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hiba dan sedih ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah SWT kembali.

3. Malaikat Izrail membawaNabi Idris ke Syurga dan ke Neraka

Kemudian Malaikat Maut memeluk Nabi Idris, dan ia bertanya: “Wahai saudaraku, bagaimanakah engkau merasakan kesakitan maut itu? Bila seekor binatang dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya maut itu seribu kali lebih sakit daripadanya. Padahal kelembutan yang aku lakukan terhadap engkau, ketika aku mencabut nyawa engkau itu, belum pernah aku lakukan terhadap siapa pun sebelum engkau.

Nabi Idris berkata, “Wahai Malaikat Maut, aku mempunyai permintaan lagi kepadamu yaitu aku sungguh-sungguh ingin melihat Neraka, supaya aku dapat beribadah kepada Allah SWT lebih banyak lagi, setelah aku menyaksikan dahsyatnya api neraka itu.

Malaikat Maut berkata, “Wahai Idris as. aku tidak dapat pergi ke Neraka jika tanpa izin dari Allah SWT.”

Allah SWT mewahyukan kepada Malaikat Maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam Neraka. Maka pergilah mereka berdua ke Neraka. Di Neraka itu, Nabi Idris as. melihat semua yang diciptakan Allah SWT untuk menyiksa musuh-musuh-Nya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kala, api yang membara, timah yang mendidih, pokok-pokok yang penuh berduri, air panas yang mendidih dan lain-lain.

Setelah merasa puas melihat keadaan Neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris as. berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, aku mempunyai keinginan yang lain, yaitu agar engkau dapat menolong aku membawa masuk ke dalam Syurga. Sehingga aku dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasih-Nya. Setelah itu aku pun dapat meningkatkan lagi ibadah aku kepada Allah SWT.

Malaikat Maut berkata, “Aku tidak dapat membawa engkau masuk ke dalam Syurga, tanpa perintah dari Allah SWT”.

Lalu Allah SWT pun memerintahkan kepada Malaikat Maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam Syurga.

Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu Syurga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris melihat pemandangan di dalam Syurga. Nabi Idris melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah SWT untuk para wali-waliNya. Berupa buah-buahan, pohon-pohon yang indah dan sungai-sungai yang mengalir dan lain-lain.

Kemudian Nabi Idris berkata: “Wahai saudaraku Malaikat Maut, aku telah merasakan pahitnya maut dan aku telah melihat dahsyatnya api Neraka. Maka maukah kau memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki Syurga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api Neraka?”

Maka Malaikat Maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki Syurga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam Syurga, beliau meletakkan sebelah sepatunya di bawah salah satu pohon Syurga, lalu ia keluar kembali dari Syurga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, aku telah meninggalkan sebelah sepatuku di dalam Syurga.

Malaikat Maut pun berkata: Masuklah ke dalam Syurga, dan ambil lah sepatumu.”

Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga Malaikat Maut memanggilnya: “Ya Idris, keluarlah!. Nabi Idris menjawab dari dalam Surga,

“Tidak, wahai Malaikat Maut, karena Allah SWT telah berfirman:

“Setiap yang berjiwa akan merasakan mati.” (Ali-Imran: 185)

Sedangkan aku telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman:

“Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu.” (Maryam: 71)

Dan aku pun telah mendatangi Neraka itu. Dan firman Allah lagi:

“Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya (Syurga).” (Al-Hijr: 48)

Maka Allah menurunkan wahyu kepada Malaikat Maut itu: “Biarkanlah dia, karena Aku telah menetapkan sejak jaman azali, bahawa ia akan bertempat tinggal di dalam  Syurga.”

Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.” (Maryam: 56-57)

4. Idris di dalam Al-Qur’an dan Hadits

Terdapat empat ayat yang berhubungan dengan Idris dalam Al-Qur’an, dimana ayat-ayat tersebut saling terhubung didalam Surah Maryam (Maryam) dan Surah Al-Anbiya’ (Nabi-nabi).

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. (Qur’an 19:56-57)

Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka kedalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh.” (Qur’an 21:85-86)

Dalam sebuah hadits, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi’raj.

Diriwayatkan dari Abbas bin Malik: … Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata (kepadaku). ‘Ini adalah Idris; berilah dia salammu.’ Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata. ‘Selamat datang, O saudaraku yang alim dan nabi yang saleh.; … Sahih Bukhari 5:58:227

Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadits ini:

Ibnu Abbas berkata, “Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa adalah penggembala.” (dari al-Hakim)

5. Nasihat dan Ajaran

Berikut ini adalah beberapa nasihat dan untaian kata mutiara Nabi Idris.

  • Kesabaran yang disertai iman kepada Allah (akan) membawa kemenangan.
  • Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal salehnya.
  • Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula (untuk) puasa dan shalatmu.
  • Janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa.
  • Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah.
  • Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya.
  • Sembarang siapa melampaui kesederhanaan tidak sesuatu pun akan memuaskannya.
  • Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu.

Sophislam,

Ini adalah kisah mengenai kehidupan seorang Nabi yang bernama Nabi Idris as.

Pemaparan kisah Nabi Idris ini sebenarnya berkenaan dengan SILANG SENGKETA yang dihembuskan oleh kaum kapirit Kristen di dalam usaha mereka untuk memurtadkan kaum Muslim. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik di sini,

https://sophislam.wordpress.com/2017/06/04/allah-menjanjikan-neraka-untuk-umat-nya/

Saya kutip sebagian dialog / debatnya …..

Dialog.

_________________________________

JANGAN GITU AH » Fri Apr 23, 2010 8:58 pm —

QS 19:71-72

Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan

Semua muslim mengakui bahwa mereka harus mensucikan dosa mereka di neraka agar dapat masuk surga. Setiap muslim wajib masuk neraka karena tidak seorangpun luput dari berbuat dosa.

Muslim yang dengan yakin mereka akan ke surga setelah itu tidak mengetahui bahwa yang berhak mengampuni dosa adalah Allah SWT. Tidaklah masuk akal bila neraka dapat mengampuni dosa dengan mensucikan dosa? Logikanya, dapatkah kain kotor dibersihkan oleh air kotor? Neraka adalah tempat kenajisan dan dosa. Dengan begitu setelah muslim masuk neraka maka tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk meninggalkannya karena neraka tidak dapat menghapus atau mengampuni dosa.

Muhammad adalah pembohong terbesar dari sekian nabi palsu yang bermunculan dimuka bumi ini

_________________________________

Sophislam—

(71) Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.

(72) Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Kan di ayat 72 nya, dijelaskan bahwa orang yang bertakwa akan diselamatkan, dan membiarkan pendosa di dalam Neraka. Apakah itu belum jelas?

Perumpamaan nya seperti ini …

SEMUA NASI AKAN DIMAKAN………………….,

KECUALI YANG KUNING …

Apakah kita bisa bilang bahwa semua nasi akan dimakan? Lantas, bagaimana dengan potongan KECUALI YANG KUNINGNYA?

_________________________________

Ffi —

ga jelas analogimu kawan …. sudah jelas dalam ayat itu terdapat kalimat seperti ini

71: Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan

Artinya apa?? Jadi tidak ada satupun dari jidat-jidat baik muslim dan kapir yang tidak nyemplung dari neraka, dan itu wajib oleh Tuhan. saia perbesar lagi maknanya, SEMUA MANUSIA WAJIB NYEMPLUNG KE NERAKA BAIK JIDAT MUSLIM MAUPUN JIDAT KAPIR, UENAK TOH MUANTEP TOH

ehm, lalu …

72: Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Ada kata KEMUDIAN, artinya sesudah itu. jidat-jidat muslim maupun kapir yang bertakwa akan diselamatkan, yang sial tetep ngedekem di neraka.

masih ga mudeng bro?? JADI SEMUA MANUSIA ITU WAJIB ICIP-ICIP NERAKA LALU DI PILAH-PILIH AULLOH MANA YANG TETEP DI NERAKA MANA YANG ENGGAK

_________________________

Kaum kapirit ‘mengincar gila-gilaan’ bunyi dan makna dari ayat Maryam 71 – 72 ini sebagai alat untuk memurtadkan kaum Muslim, dengan mempelintirkan makna SEOLAH ayat Maryam 71 ini mengajarkan bahwa setiap manusia termasuk kaum Muslim PASTI akan masuk Neraka terlebih dahulu (sebelum masuk ke Surga).

Sebenarnya-lah keadaannya tidak demikian. Setiap Muslim yang bertaqwa PASTI AKAN LANGSUNG MASUK SURGA tanpa sedikit pun harus masuk ke Neraka. Namun kaum kapirit dikarenakan kebenciannya terhadap kejayaan Islam di muka bumi, telah memaksakan kehendak dan teori mereka dengan menyatakan bahwa Maryam 71 ini mengindikasikan bahwa setiap Muslim pasti mampir dulu ke Neraka. Dengan begitu kaum kapirit BERHARAP bahwa seluruh kaum Muslim MURTAD SAJA dari Islam dan beralih menjadi penganut agama lain, khususnya Kristen.

Makna yang sebenarnya dari ayat Maryam 71 ini (yaitu bahwa Muslim yang bertaqwa tidak akan mampir dulu ke Neraka, atau dengan kata lain, Maryam 71 ini tidak pernah bermaksud menyatakan bahwa setiap manusia harus ke Neraka dulu) telah dibuktikan oleh kisah  Tuhan yang berkenaan dengan kehidupan Nabi Idris.

Nabi Idris TELAH MELIHAT NERAKA, DAN TIDAK PERNAH MASUK / MAMPIR KE NERAKA. Nabi Idris hanya melihat Neraka tersebut dari suatu tempat. Tidak ada satu Alhadits pun (apalagi Alquran) yang menyatakan bahwa Nabi Idris PERNAH MASUK ke Neraka di dalam perjalanannya melihat Surga dan Neraka.

Di dalam konteks itulah, Nabi Idris berseru kepada Malaikat Maut (seperti yang sudah dijelaskan di artikel di atas),

……. Sedangkan aku telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman:

“Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu.” (Maryam: 71)

Dan aku pun telah mendatangi Neraka itu. Dan firman Allah lagi:……

Pada babak ini, terlihat jelas bahwa Nabi Idris menolak untuk keluar dari Surga dan kembali ke bumi, dikarenakan toh Nabi Idris telah mengalami kematian, pun Nabi Idris telah MENDATANGI NERAKA ITU ……

Phrase ‘telah mendatangi Neraka itu’ yang diucapkan Nabi Idris sebagai argumentasinya kepada Malaikat Maut merujuk pada fakta bahwa NABI IDRIS TIDAK PERNAH MASUK KE DALAM NERAKA TERSEBUT, DIA HANYA MELIHATNYA SAJA DARI SUATU TEMPAT…..

Arti gampangnya, ayat Maryam 71 itu TIDAK PERNAH MENGAKIBATKAN manusia Muslim yang bertaqwa harus terjerumus ke dalam Neraka terlebih dahulu, dan Nabi Idris ADALAH ORANG PERTAMA yang menjadi saksi dan bukti bahwa ayat tersebut tidak pernah mengakibatkan dirinya harus masuk ke Neraka ……

Kalau lah kaum kapirit INSIST DAN MEMAKSAKAN TEORI / KEYAKINANNYA bahwa Maryam 71 mengajarkan berarti bahwa Muslim yang bertaqwa harus ke Neraka terlebih dahulu (sehingga dengan demikian Muslim diperintahkan untuk murtad saja) maka mengapa Nabi Idris yang sama sekali tidak pernah masuk ke Neraka tersebut MENGGUNAKAN Maryam 71 ini??

Kesimpulan.

Terlihat jelas sekali, bahwa kaum kapirit memang membenci Islam, melebihi kebencian mereka terhadap maut. Begitu bencinya terhadap Islam dan kemegahannya di muka bumi, mereka kaum kapirit mau menggunakan apa saja, dan di dalam hal ini menggunakan ayat Alquran menurut hawa nafsu kebencian mereka untuk dipaksakan interpretasinya supaya dengan interpretasi tersebut Muslim menjadi takut untuk terus menjadi Muslim…..

Namun toh usaha mereka adalah bathil semata!

Usaha mereka gagal total!

Tidak ada satu ayat pun, bukti apa pun, logika apa pun yang dapat membenarkan KLAIM mereka bahwa Maryam 71 ini mengajarkan bahwa setiap Muslim yang bertaqwa harus ke Neraka terlebih dahulu ….. Kisah Nabi Idris ini telah memberikan penjelasan yang gamblang, bahwa manusia yang bertaqwa akan langung masuk ke dalam Surga Allah Swt….. karena memang demikianlah ajaran Islam, dan seruan dari Nabi Muhammad Saw ………

Penutup.

Namun kapirit tetap saja kapirit. Mereka tidak akan senang dengan kejayaan Islam ini. Dan khususnya di dalam pembahasan artikel ini, pastilah kaum kapirit tidak akan senang melihat bahwa artikel ini membuktikan bahwa Islam adalah benar, dan  tepat untuk dijadikan jalan keselamatan.

Kita tunggu saja jurus-jurus kapirit berikutnya untuk membuktikan bahwa Maryam 71 bermakna bahwa Muslim harus mampir ke Neraka dulu. Toh dijamin mereka akan BUNGKANM 1000BASA. Insya Allah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s